Διένεξη μεταξύ Μελών και Διοίκησης της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Share this news article

Τον Νοέμβριο του 2018, ο Νικόλας Μαύρος, μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ (ΕΚΜΜ) έφερε στην προσοχή της Γενικής Συνέλευσης το γεγονός ότι δεν υπάρχει Εξελεγκτική Επιτροπή αλλά ούτε και πόρισμα αυτής. Ο Κύριος Μαύρος εξήγησε στο προεδρείο ότι για να εγκρίνουν τα Μέλη τον προϋπολογισμό της ΕΚΜΜ πρέπει να έχουν Πόρισμα Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ κ. Νικόλαος Παγώνης απάντησε ότι στο παρελθόν υπήρχε μια Εξελεγκτική Επιτροπή, αλλά τα άτομα αυτά παραιτήθηκαν. Το θέμα έκλεισε σε αυτό το σημείο, και τα μέλη ενέκριναν τον προϋπολογισμό της ΕΚΜΜ.

Αρκετά μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα, όπως το κόστος της ανέγερσης του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τις διαδικασίες πώλησης του εμφυτευτικού μισθώματος του οικοπέδου της Αγίας Τριάδας, δαπάνες εργολαβικών έργων στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, πιθανές και υπάρχουσες προσημειώσεις (liens), και άλλα πολλά θέματα που πρέπει να διερευνήσει μια Εξελεγκτική Επιτροπή ώστε να δοθούν απαντήσεις.

Βάσει αυτού, μέλη της ΕΚΜΜ υπέβαλαν αίτημα στην Διοίκηση της Κοινότητας με πάνω από 100 υπογραφές για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ώστε να εκλεγεί Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως ορίζουν οι εσωτερικοί κανονισμοί του οργανισμού.

Ύστερα από έρευνα, η διοίκηση ισχυρίστηκε σε Ενημερωτικό Δελτίο ότι ορισμένα μέλη στον κατάλογο αυτό δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και εξέφρασε ότι είναι βαθιά προβληματισμένη για υπογραφές που φαίνονται να είναι πλαστογραφημένες, και θα ερευνήσει.

Εφόσον η διοίκηση δεν απάντησε στους ενδιαφερόμενους στο αίτημά τους εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου όπως ορίζεται στην νομοθεσία, βάσει του αστικού κώδικα του Κεμπέκ, μια ομάδα μελών, με δικαστικό κλητήρα ενημέρωσε την Διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, ότι κάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις 3μμ, για εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής στην ΕΚΜΜ.

Στις 30 Ιανουαρίου 2019, με επιστολή στα ΜΜΕ, η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ ισχυρίζεται ότι δεν θα λάβει χώρα Γενική Συνέλευση στις 10 Φεβρουαρίου. Προειδοποιεί επίσης ότι οι πόρτες της Εκκλησίας θα είναι κλειστές και οποιοσδήποτε παραβιάσει το απαγορευτικό εισόδου στην αίθουσα, θα ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του.

Άμεσος μετά, τα μέλη της επιτροπής διαφάνειας εξέδωσαν δελτίο τύπου σε απάντηση στο απαγορευτικό της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, και κάνουν λόγο για εκφοβισμό, ισχυρίζοντας ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρο κανονικά όπως προγραμματίστηκε για τις 10 Φεβρουαρίου στην αίθουσα της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

PDF Assembly Notice Greek Version
Demand Letter For GA
ekmm-26-01-2019p2crop
PR - No General Assembly on February 10

In response to the HCGM press release of January 30th 2019

The general assembly scheduled for February 10th 2019 at 3:00pm is taking place.

Following radio interview aired on January 29th 2019 on Mike 105.1 FM during the MG live show as well as the press release by the HCGM we wish to clarify certain aspects of the letter sent to the HCGM by Bailiff calling a Special General Community Assembly on February 10th 2019 at 3pm at Evagelismos tis Theotokou Church.

In said letter, we make reference to article 352 of the Civil Code Of Quebec, the origin article that applies to this matter. Said article states that 10% of all votes shall constitute quorum for a Special General Community Assembly. However, we must clarify that the Civil Code of Quebec is a reference source for all non-profit organisations that do not have internal bylaws tailored to their institution. In the event, the organization has internal specific bylaws, said bylaws shall prevail. 

Consequently, the HCGM in article 6.8 of the internal bylaws, affirms that quorum is reached once 100 members in good standing are in attendance. This bylaw can not be overlook or surpassed. The HCGM has utilized this article in the past, thus allowing the BOD to hold several Community General Assemblies.

Moreover, it is unfeasible to gather 10% of the total votes (members) since we have experienced a lack of interest and implication from the members and this for the last 8 years. The use of this argument by the present administration is unfounded and unrealistic.

In conclusion, we wish to resolve this misunderstanding as to avoid public confusion and misinformation. Our objective to reference article 352 of the Civil Code of Quebec, was simply to employ additional credibility and praiseworthy to our demand. We kindly ask, that all media apply this explanatory letter in their journalistic efforts and  inform the public. Our goal is to Elect an Audit Committee for the organisation and grant transparency to the members. The HCGM has been without an Audit Committee since 2014 as stated by the President publicly.

Best Regards, 

Nikolaos Fudas

Public Relations
HCGM Concerned Members


Προς όλα τα ΜΜΕ

Μετά από ραδιοφωνική συνέντευξη, στις 29 Ιανουαρίου 2019 στο Mike 105.1 FM κατά τη διάρκεια της εκπομπής MG live show, θα θέλαμε να διασαφηνίσουμε ορισμένες πτυχές της επιστολής που εστάλη στην EKMM μέσω Bailiff καλώντας μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Φεβρουαρίου 2019 στις 3 μ.μ. στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Στην εν λόγω επιστολή γίνεται αναφορά στο άρθρο 352 του Αστικού Κώδικα του Κεμπέκ. Το εν λόγω άρθρο αναφέρει ότι το 10% όλων των μελών αποτελεί απαρτία για ειδική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο Αστικός Κώδικας του Κεμπέκ αποτελεί πηγή αναφοράς για όλους τους  μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δεν διαθέτουν εσωτερικούς  κανονισμούς προσαρμοσμένους στο ίδρυμα τους.  Στην δική μας περίπτωση , ο οργανισμός έχει  καταστατικό και εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι υπερισχύουν. 

Συνεπώς, η ΕΚΜΜ στο άρθρο 6.8 των εσωτερικών κανονισμών, επιβεβαιώνει ότι η απαρτία επιτυγχάνεται όταν συμμετέχουν 100 ταμειακός εντάξει μέλη. Αυτό το άρθρο δεν μπορεί να παραβλεφθεί ή να ξεπεραστεί. Η ΕΚΜΜ χρησιμοποίησε αυτό το άρθρο στο παρελθόν, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να διοργανώσει αρκετές Κοινοτικές Γενικές Συνελεύσεις.

Επιπλέον, είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί το 10% των συνολικών ψήφων (μελών), αφού έχουμε υποστεί έλλειψη ενδιαφέροντος  από τα μέλη τα τελευταία 8 χρόνια. Η χρήση αυτού του επιχειρήματος από την παρούσα διοίκηση είναι αβάσιμη και μη ρεαλιστική.

Εκ τούτου, διευκρινίζουμε , ώστε να αποφύγουμε τη σύγχυση και την παραπληροφόρηση του κοινού, οτι ο στόχος μας να αναφερθούμε στο άρθρο 352 του Αστικού Κώδικα του Κεμπέκ ήταν απλώς να δώσουμε έναν λόγο παραπάνω στα αιτήματά μας.

Παρακαλούμε, όλα τα ΜΜΕ να αναφερθούν σε αυτή την διευκρινιστική επιστολή στις δημοσιογραφικές τους προσπάθειες και να ενημερώσουν το κοινό. Το αίτημα μας είναι να εκλέξουμε Εξελεγκτική Επιτροπή για λόγους διαφάνειας  ή οποία είναι ανύπαρκτη από το 2014 κατά τα λεγόμενα του Προέδρου.

Με εκτίμηση, 

Νικόλαος Φούντας
Δημόσιες Σχέσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΚΜΜ

Προς τον Πρόεδρο της ΕΚΜΜ

Κον Νικόλαον Τ. Παγώνη

Με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα την ανοικτή επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ της ΕΚΜΜ και πραγματικά απόρησα από το γεγονός ότι πριν απαντήσετε σε εμένα ή τον κ. Πέτρο Μαυροϊδάκο που από κοινού, καταθέσαμε το αίτημα με τις 106 υπογραφές μελών της ΕΚΜΜ, για την αιτιολογία αλλά και για τα στοιχεία βάσει των οποίων αρνηθήκατε το αίτημά μας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προχωρήσατε στην δημοσίευση μιας «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ» στο εβδομαδιαίο ένθετο της ΕΚΜΜ, το οποίο αποστείλατε σε όλα τα ΜΜΕ.

Μέσω των αναφερομένων στην «Ανοικτή σας Επιστολή,» στοχεύετε όπως συνηθίζετε να πετάτε ΛΑΣΠΗ και ΨΕΜΜΑΤΑ και ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ να θίξετε το ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΥ.

ΓΙ ΑΥΤΟ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥ ΖΗΤΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

Α) τις κυρίες ή κυρίους (ονομαστικά) που ανακάλεσαν τις υπογραφές τους,

Β) τις κύριες ή κυρίους (ονομαστικά) που δεν είναι ενεργά μέλη,

Γ) τις κυρίες ή κυρίους (ονομαστικά) που πλαστογραφήθηκαν οι υπογραφές τους, και

Δ) τις κυρίες ή κύριους (ονομαστικά) που δεν γνώριζαν τι υπέγραφαν.

Και αυτά γιατί βάσει της νομοθεσίας δικαιούμαι να έχω αυτά τα στοιχεία, αφού εσείς μέσω των όσων αναφέρετε στην ανοικτή σας επιστολή το μόνο που αποσκοπείτε είναι να λασπώσετε την προσωπικότητά μου.

Περιμένω εντός 5 ημερών την απάντησή σας και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.

Κλείνοντας, διερωτώμαι εάν όλον αυτόν τον χρόνο που αφιερώσατε για να μας κατηγορήσετε για «απάτη» τον αφιερώνατε για να λύσετε τα οικονομικά προβλήματα της ΕΚΜΜ, ίσως κατά την διάρκεια της θητείας σας να μην είχατε αυξήσει το χρέος της ΕΚΜΜ κατά 3 εκ. δολάρια περίπου.

//Ηλίας Σταφυλάκης//
Μέλος της ΕΚΜΜ

PDF Assembly Notice ENGLISH

Share this story

More news

greektimes.ca