Τὸ Radio Centre-Ville συνεχίζει νὰ ἐκπέμπῃ στὰ Ἑλληνικά! Ἀβάσιμες οἱ φῆμες ὅτι ἀναστέλλονται οἱ Ἑλληνικὲς ἐκπομπές.

Share this news article

Ἀναγνῶστες τῆς ἐφημερίδας ΧΡΟΝΙΚΑ μᾶς πληροφόρησαν ὅτι σὲ ὁρισμένα μικρὰ καφενεία τῆς Park Avenue κυκλοφορούν φῆμες ὅτι ἀναστέλλονται τὰ ἑλληνόφωνα προγράμματα τοῦ Radio Centre-Ville.

Ὕστερα ἀπὸ ἔρευνα, διαπιστώσαμε ὅτι αὐτὲς οἱ φῆμες εἶναι ἀβάσιμες καὶ σταθμὸς συνεχίζει καὶ θὰ συνεχίζῃ νὰ ἐκπέμπῃ πρόγραμμα στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα.

Μιὰ ἀπὸ τοὺς παραγωγούς, εἶναι ἡ Χριστίνα Φάντης ποὺ παρουσιάζει μιὰ ἐκπομπὴ στὴν Ἑλληνικὴ Γλώσσα κάθε Τετάρτη στὶς 8 μ.μ.

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, σταθμὸς ἔπαιρνε ἐπὶ χρόνια μιὰ ἐπιχορήγηση ἀπὸ τὸ Centraide, ὕψους $105,000 ἐτησίως ἡ ὁποία δὲν ἀνανεώθηκε τὸ 2014 καὶ ὁδήγησε τὸν σταθμὸ σὲ οἰκονομικὴ κρίση.

Ἦταν ξεκάθαρο ὅτι τὸ μοντέλο λειτουργίας ποὺ καθιέρωσαν οἱ ἐσωστρεφεῖς κλειδοκράτορες ποὺ εἶχαν φωλιάσει ἐκεῖ ἀπὸ τό 1975, δὲν δούλευε πλέον.

Προκειμένου νὰ ὁδηγηθῇ σταθμὸς σὲ πτώχευση, ἡ νέα διοίκηση τοῦ σταθμοῦ προέβη σὲ σημαντικὲς ἀλλαγὲς ὥστε νὰ προσαρμοστῇ στὴν νέα πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς μας. Μιά ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀλλαγὲς ἦταν νὰ ἀνοίξῃ τὴν πόρτα στὴν παροικία καὶ νὰ προσφέρῃ ὧρες πρὸς ἐνοικίαση σὲ ἀνεξάρτητους παραγώγους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ παρουσιάζουν παροικιακὸ πρόγραμμα. Αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι ἕνα σύγχρονο οἰκονομικὸ μοντέλο τὸ ὁποῖο ἔχουν υἱοθετήσει πολλοὶ τηλεοπτικοὶ καὶ ῥαδιοφωνικοὶ σταθμοὶ στὸν Καναδὰ μὲ θετικὰ ἀποτελέσματα.

Ἔτσι, μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἔπεσε ἡ αὐλαία τοῦ μονοπωλίου μιάς κλίκας ἀπὸ ἐσωστρεφεῖς κλειδοκράτορες ποὺ πήγαιναν ἐκεῖ γιά χαβαλέ. Πέρα ποὺ ἡ παρουσία τους στὴν παροικία ἦταν ἀνύπαρκτη, δὲν ἦταν σὲ θέση νὰ συμβάλουν στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τοῦ σταθμοῦ διότι δὲν τοὺς ἄκουγε κανείς ὥστε νὰ ἔφερναν διαφημίσεις.

Μὲ αὐτὲς τὶς ἀλλαγές, σταθμὸς κατάφερε νὰ ξεπεράσῃ τὰ εἰσοδήματα τοῦ Centraide καὶ νὰ προσφέρῃ μιὰ καλύτερη ποιότητα προγραμμάτων, ἀνοίγοντας τὸν δρόμο στὴν πολυφωνία ἀπὸ σοβαροὺς καὶ ἀνεξάρτητους ἐπαγγελματίες παραγωγούς τῆς παροικίας.

Ἀκοῦστε τὴν Ἑλληνικὴ ἐκπομπὴ τῆς Χριστίνας Φάντη ποῦ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ Radio Centre-Ville 102.3 FM στὶς 2 Μαΐου 2018, μὲ καλεσμένο τὸν Χρίστο Παπαχριστόπουλο, μὲ θέμα ἡ κοινοτικὴ ἐκδήλωση “Γεύση καὶ Παράδοση“:

Greek Program Audio May 2, 2018

Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ ἔπρεπε νὰ εἶχε γίνῃ ἐδῶ καὶ χρόνια. Ἔγινε ἀνεπανόρθωτη ζημιὰ στὸν σταθμὸ καὶ ἄφησε ἕνα στίγμα μιὰς ξεπερασμένης ἰδεολογίας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχῃ ἀνύπαρκτο ἕως ἐλάχιστο ἀκροατήριο. Εἶμαι αἰσιόδοξος ὅτι οἱ δυσκολίες θὰ ξεπεραστοῦν σύντομα καὶ σταθμὸς θὰ σταθῇ δίπλα στὴν παροικία!

Καλὴ ἐπιτυχία γιὰ μιὰ νέα ἀρχή!

Share this story

More news

greektimes.ca